Red Sorghum

Red Sorghum

12.3. 21:00
Filmbox Arthouse
90 minutes
1987
China Drama / Romantic / War

An old leper who owned a remote sorghum winery dies. Jiu'er, the wife bought by the leper, and her lover, identified only as "my Grandpa" by the narrator, take over the winery and set up an idealized quasi-matriarchal community headed by Jiu'er. When the Japanese invaders subject the area to their rule and cut down the sorghum to make way for a road, the community rises up and resists as the sorghum grows anew.

More information

About show

Russian Polish
1987
China Drama / Romantic / War

An old leper who owned a remote sorghum winery dies. Jiu'er, the wife bought by the leper, and her lover, identified only as "my Grandpa" by the narrator, take over the winery and set up an idealized quasi-matriarchal community headed by Jiu'er. When the Japanese invaders subject the area to their rule and cut down the sorghum to make way for a road, the community rises up and resists as the sorghum grows anew.

Creators

Zhang Yimou

Cast

Gong Li, Jiang Wen, Ten Rujun, Ji Liu, Ming Qian, Chunhua Ji, Chunhua Zhai, Jia Zhaoji, Yuxiang Zhang, Guiyun Zhou, Yang Qianbin, Guoqing Xu, Erga Yao, Yusheng Li, Kun Dong