Regulamin korzystania z usług portalu www.televio.pl

REGULAMIN SERWISU WWW.TELEVIO.PL

§ 1

Definicje

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie świadczenia usług mają następujące znaczenie:

 1. Usługodawca – Horyzont Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-158) przy ul. Jesionowej 22 lok. 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 790021, NIP: 9542806224, REGON: 383935159, e-mail: info@televio.pl;
 2. Usługobiorca - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę w celu niezwiązanym bezpośrednio działalnością gospodarczą lub zawodową Usługobiorcy (Konsument);
 3. Serwis  - serwis internetowy www.televio.pl;
 4. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w ramach Serwisu przypisanych konkretnemu Usługobiorcy, posiadający unikalną nazwę (login) i hasło;
 5. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin. Świadczenie Usług przez Usługodawcę polega na dostarczaniu Usługobiorcom odpłatnych usług medialnych w formie transmisji w czasie rzeczywistym lub na żądanie, za pośrednictwem Internetu. Szczegółowy wykaz i opis Usług dostępnych w Serwisie został określony w Serwisie i jest przedstawiany Usługobiorcy do akceptacji przed zawarciem Umowy o świadczenie Usług.
 6. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
 7. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 9. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
 10. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególno"#347;ci pocztę elektroniczną;
 11. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług.
 2. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i określa w szczególności:
 1. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę;
 2. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca,
 3. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane ze świadczeniem Usług,
 5. zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,
 6. tryb postępowania reklamacyjnego.
 1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
 2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 3. Usługodawca zapewnia dostępność aktualnego Regulaminu w Serwisie. Usługobiorca jest w szczególności uprawniony do pobrania w wybranym przez siebie czasie aktualnej treści Regulaminu z Serwisu, zapisywania go na dowolnym posiadanym przez Usługobiorcę nośniku pamięci i wydruku Regulaminu.
 4. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Usług.

§ 3

Konto 

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest posiadanie przez Usługobiorcę Konta w Serwisie.
 2. W celu założenia Konta Usługobiorca zobowiązany jest w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą wypełnić formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie.
 3. Usługobiorca wypełniając formularz rejestracyjny potwierdza, że:
 1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
 2. uiści wynagrodzenie za Usługi w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie i Serwisie,
 3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług, w szczególności posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać,
 5. zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej postanowienia.
 1.      Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz po wybraniu co najmniej jednej z dostępnych Usług, utworzy dla Usługobiorcy w ramach Serwisu unikalne Konto o nazwie wybranej przez Usługobiorcę.
 2. Usługobiorca podając nazwę Konta w ramach Serwisu oświadcza, iż nazwa ta nie narusza praw osób trzecich. Usługobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta.
 3. Usługodawca może odmówić utworzenia Konta o nazwie wybranej przez Usługobiorcę, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu przez innego Usługobiorcę, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 4. Usługobiorca jest obowiązany nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej loginu lub hasła do Konta i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia lub nienależytego zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich przez Usługobiorcę.
 5. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług powoduje usunięcie Konta z Serwisu.

§ 4

Umowa o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą założenia w Serwisie Konta dla Usługobiorcy.
 2. Do poszczególnych Usług i promocji mogą mieć zastosowanie odrębne regulaminy, każdorazowo dostępne dla Usługobiorcy w Serwisie w okresie ich obowiązywania. Usługobiorca przed zakupem Usługi objętej odrębnym regulaminem potwierdza zapoznanie się i akceptację tego regulaminu.
 3. W ramach Umowy Usługobiorca uprawniony jest do bieżącego dokonywania wyboru poszczególnych Usług oraz czasu, przez jaki z nich korzysta, w zakresie zgodnym z aktualną ofertą Usługodawcy. Usługodawca potwierdza otrzymanie zamówienia Usługi przez automatycznie generowaną wiadomość wysłaną na Adres elektroniczny Usługobiorcy podany przy zakładaniu Konta/wiadomość udostępnianą na Koncie Usługobiorcy.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim. Treść umów jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w Systemie teleinformatycznym Usługodawcy. Treść umowy udostępniana jest Usługobiorcy w wiadomości wysłanej na Adres elektroniczny Usługobiorcy podany przy zakładaniu Konta/ wiadomości udostępnianej na Koncie Usługobiorcy.
 5. Klient może korzystać z Usług na terenie Rzeczypospolitej Polski, a w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści (dalej: Rozporządzenie) – także na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. Dostęp do Serwisu lub poszczególnych Usług poza terenem Rzeczypospolitej Polski może być całkowicie lub częściowo ograniczony, zgodnie z przepisami Rozporządzenia.
 6. Usługobiorca może korzystać z Usług na ograniczonej liczbie urządzeń. Aktualne limity liczby urządzeń, na których możliwe jest korzystanie z usług przez Usługobiorcę oraz dopuszczalna częstotliwość ich zmiany są wskazane w Serwisie.
 7. Zaleca się korzystanie z jednej przeglądarki internetowej przy korzystaniu z Usług na danym urządzeniu. W przypadku korzystania z Usług na różnych przeglądarkach, każda przeglądarka może zostać potraktowana jako odrębne urządzenie, a tym samym zmniejszać limit, o którym mowa w ust. 6.
 8. Umowa  o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieoznaczony, chyba że strony umówiły się inaczej.
 9. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usług w formie dokumentowej. Usługobiorca może w szczególności wypowiedzieć umowę przesyłając oświadczenie na Adres elektroniczny pomoc@televio.pl lub dzwoniąc pod nr tel. 32 7070307. W takim przypadku umowa ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu, na jaki Usługobiorca wykupił Usługi przed złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez którąkolwiek ze stron. W przypadku, gdy w dacie złożenia oświadczenia o rozwiązaniu umowy Usługobiorca nie posiadał wykupionych Usług, umowa ulega rozwiązaniu po upływie miesiąca od daty oświadczenia o jej wypowiedzeniu.
 10.      Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze świadczeniem Usług lub rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w razie:
 1. naruszenia przez Usługobiorcę istotnych postanowień Regulaminu,
 2. umieszczania przez Usługobiorcę w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 3. wykorzystywania przez Usługobiorcę Usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem, w szczególności w celach komercyjnych lub w przypadku przesyłania przez Usługobiorcę niezamówionych Informacji handlowych,
 4. opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia za Usługi przekraczającego 10 dni, z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy. 
 1. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi w terminie określonym w § 8 pkt 6.

§ 5

Płatności

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do wniesienia wynagrodzenia za Usługi w wysokości i na warunkach szczegółowo określonych w Serwisie i przedstawionych Usługobiorcy do akceptacji przed dokonaniem płatności.
 2. W przypadku, gdy zgodnie z przepisami prawa Usługodawca zobowiązany jest przekazać Usługobiorcy fakturę, rachunek lub inny dokument potwierdzający płatność, Usługobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych w rozumieniu art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług lub innego rodzaju rachunków w formie elektronicznej, na Adres elektroniczny podany przy zakładaniu Konta.

§ 6

 1. Prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług, z zastrzeżeniami jak niżej.
 2. Usługodawca ma prawo do:
 1. czasowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu. W takim wypadku Usługodawca poinformuje Usługobiorców na stronach Serwisu ze stosownym wyprzedzeniem o przerwie w świadczeniu Usług;
 2. wysyłania na wskazane przez Usługobiorców Adresy elektroniczne komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;
 3. zablokowania dostępu do zasobów Usługobiorców zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami,
 4. zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy, jeżeli Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu, lub nie naruszając Regulaminu swoimi działaniami powoduje lub choćby przyczynia się do tego, że zasoby Usługodawcy lub sieci komputerowe osób trzecich działają nieprawidłowo, a przyczyn tego stanu rzeczy nie można usunąć bez zaprzestania świadczenia Usług Usługobiorcy,
 5. wstrzymania się ze świadczeniem Usług w stosunku do Usługobiorcy, który pozostaje w opóźnieniu z zapłatą należnego Usługodawcy wynagrodzenia za korzystanie z Usług, do czasu uiszczenia wynagrodzenia w pełnej wysokości.
 1. Usługobiorca może korzystać z Usług wyłącznie w celach prywatnych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, zawodową lub zarobkową.
 2. Zakazane jest udostępnianie Usług przez Usługobiorcę osobom trzecim, z wyjątkiem osób pozostających z Usługobiorcą w jednym gospodarstwie domowym.
 3. Treści udostępniane w Serwisie podlegają ochronie prawnoautorskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Zakazane jest wszelkie kopiowanie, utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub modyfikowanie treści udostępnionych w Serwisie, w całości lub w części, chyba że co innego wskazano w szczególnych warunkach zamieszczonych w Serwisie.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści bezprawnych, wykorzystywanie przez Usługobiorcę Usług w sposób sprzeczny z ich celem, prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub naruszający dobra osobiste i prawa osób trzecich. W szczególności zakazane są:
 1. działania mogące utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu;
 2. działania mogące narazić Serwis lub Usługodawcę na utratę renomy;
 3. naruszanie praw autorskich, praw własności przemysłowej lub dóbr osobistych osób trzecich;
 4. dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, sprzecznym z dobrymi obyczajami, obraźliwych, wprowadzających w błąd lub stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, państwową lub służbową;
 5. naruszanie prywatności innych Usługobiorców, w szczególności rozsyłanie niezamówionej Informacji handlowej oraz sprzeczne z prawem pozyskiwanie i przetwarzanie danych osobowych.

§ 7

Odpowiedzialność Stron

 1. Usługodawca i Usługobiorca obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, na zasadach określonych w Regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Obowiązek naprawienia przez Usługodawcę szkody nie obejmuje utraconych przez Usługobiorcę korzyści.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
 3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Usługobiorcę i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.

§ 8

Warunki świadczenia Usług przez Usługodawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy są następujące:
 1. połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż          4Mb/s;
 2. przeglądarka internetowa lub urządzenie wymienione na stronie internetowej https://televio.pl/info/s/supported-platforms;
 3. Adres elektroniczny .
 1. Usługodawca informuje, że:
 1. jakość świadczonych Usług jest uzależniona m.in. od prędkości dostępu do Internetu, z którego korzysta Usługobiorca oraz właściwości urządzenia wykorzystywanego do odbioru Usług,
 2. ustawienia programów antywirusowych, firewall oraz programy typu p2p mogą ograniczać lub uniemożliwiać korzystanie z Usług.

     

 1. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem. Informacja o ewentualnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Usług, a także środkach technicznych dostępnych Usługobiorcom w celu ich zminimalizowania zostanie niezwłocznie przesłana na żądanie Usługobiorcy na jego Adres elektroniczny.
 2. Usługodawca informuje, że do Systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca, wprowadza dane, niebędące składnikiem treści Usługi, które zostały szczegółowo określone w Wykazie cookies      stanowiącym Załączniku nr 2      do Regulaminu.
 3. Z zastrzeżeniem postanowień § 9, Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Usługobiorcę Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia Konta. Jeżeli Konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.

§ 9

Odstąpienie od umowy

 1. Usługobiorca - Konsument, który zawarł umowę o świadczenie Usług może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. W przypadku umowy o świadczenie Usług, termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w ust. 1 wygasa po upływie 14 dni od dnia jej zawarcia.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Usługobiorca - Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3      do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Usługobiorca-Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Usługobiorcy-Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów:
 1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Usługodawca rozpocznie realizację Usług niezwłocznie (w przypadku usług płatnych - nie później niż w terminie 24 godzin od momentu zaksięgowania wpłaty), pod warunkiem złożenia przez Usługobiorcę-Konsumenta wyraźnego oświadczenia – poprzez zaznaczenie stosownej opcji w aktywnym formularzu – w którym zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi lub dostarczenia treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 6 powyżej Usługodawca może wstrzymać się z realizacją Usługi do czasu upływu 14-dniowego terminu na złożenie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie Usług po złożeniu przez Usługobiorcę - Konsumenta oświadczenia, o którym mowa w ust. 6, Usługobiorca – Konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

§ 10

Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na Adres elektroniczny: pomoc@televio.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 4. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie Usługobiorcy oraz szczegółowe wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 5. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane niezwłocznie, w każdym razie nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
 6. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zawiadomi Usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługobiorca-Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 1. mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 2. stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy wojewódzkich inspektoratach Izby Handlowej - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 3. miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 4. platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL
 1. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich oraz możliwości skorzystania przez Usługobiorcę-Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 12

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi określone zostały w Polityce prywatności stanowiącej Załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.08.2021 r.      
 2. Usługodawca uprawniony do zmiany Regulaminu. Usługodawca poinformuje Usługobiorcę o planowanej zmianie Regulaminu w drodze wiadomości wysłanej na Adres elektroniczny podany przy zakładaniu Konta/wiadomości na Koncie Usługobiorcy oraz komunikatu i umieszczenia nowej treści Regulaminu w Serwisie na co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem zmian.
 3. Usługodawca uprawniony jest do zmiany oferty programowej, o czym informuje z odpowiednim wyprzedzeniem w Serwisie.
 4. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu lub oferty programowej Usługobiorca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Usługodawcy przed datą wejścia zmian w życie. Brak akceptacji nowego Regulaminu lub oferty programowej przez Usługobiorcę skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług z chwilą wejścia zmian w życie. W takim przypadku Usługodawca zwraca Usługobiorcy część opłaty uiszczonej za Usługi, proporcjonalnie do okresu, o jaki świadczenie opłaconych Usług zostało skrócone.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Usługodawca i Usługobiorca dołożą wszelkich starań, by spory wynikłe na gruncie Regulaminu rozwiązań na drodze polubownej. W przypadku niemożności takiego rozwiązania, spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą wynikłe na gruncie Regulaminu rozpoznawał będzie sąd powszechny właściwy wedle przepisów powszechnie obowiązujących.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

ZAŁĄCZNIK 1

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Horyzont Media Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-158) przy ul. Jesionowej 22 lok. 11, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 790021, NIP: 9542806224, REGON: 383935159. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem Adresu elektronicznego: info@televio.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt możliwy jest za pośrednictwem Adresu elektronicznego: iod@horyzontmedia.pl 

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe usługobiorców:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres,
 3. data urodzenia,
 4. adres poczty elektronicznej,
 5. numer telefonu,
 1. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 lit. a-d nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli usługobiorca nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy. Podanie danych osobowych określonych w pkt 3 lit. e jest dobrowolne.
 2. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści, dostawca treści w określonych przypadkach ma prawo lub obowiązek dokonać weryfikacji państwa członkowskiego zamieszkania abonenta z wykorzystaniem maksymalnie dwóch spośród wskazanych w art. 5 Rozporządzenia środków weryfikacji. Celem  powyższej regulacji jest umożliwienie usługobiorcom korzystania z treści dostarczanych przez Administratora podczas ich czasowego pobytu w innych państwach członkowskich UE.
 3. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych usługobiorcy - numeru IP urządzenia, którym posługuje się usługobiorca oraz danych dotyczących korzystania przez usługobiorcę z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora, w tym zakresu wykorzystywanych usług i rodzaju programów oglądanych przez usługobiorcę.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w następujących celach:
 1. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności świadczenie zamówionych usług i rozpatrywanie reklamacji,
 2. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych,
 3. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim,
 4. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom,
 5. marketing bezpośredni,
 6. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań usługobiorców, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora,
 7. określonych w pkt 6e i f po wykonaniu Umowy - za zgodą usługobiorcy,
 8. przekazania osobom trzecim - za zgodą usługobiorcy, w zakresie i celu objętym tą zgodą.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych usługobiorcy w celu określonym:
 1. w pkt 7a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
 2. w pkt 7b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny),
 3. w pkt 7c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
 4. w pkt 7g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda usługobiorcy).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym:
 1. w pkt 7a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu,
 2. w pkt 7b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa,
 3. w pkt 7c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy,
 4. w pkt 7e i f - przez czas trwania Umowy,
 5. w pkt 7g i h - do momentu cofnięcia zgody przez usługobiorcę.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie przekazuje danych osobowych usługobiorców osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę usługobiorcy lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Administrator powierza dane osobowe usługobiorcy następującym podmiotom przetwarzającym:
 1. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe,
 2. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora,
 3. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

 1. Dane osobowe usługobiorców mogą być przekazywane do państw lub organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa lub organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony Administratorowi.      

PRAWA USŁUGOBIORCÓW

 1. Usługobiorcy  przysługują następujące uprawnienia:
 1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące,
 2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe,
 3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych,
 4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 13 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO.
 2. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 13, kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora.

PRAWO COFNIĘCIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych usługobiorcy odbywa się na podstawie jego zgody, usługobiorca ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem.

PROFILOWANIE

 1. W celach określonych w pkt 7c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych usługobiorców i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań usługobiorców. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do usługobiorców żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację.

PLIKI COOKIES

 1. W celach określonych w pkt 7c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu usługobiorcy, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie usługobiorcy, jego numer IP i stosowaną przez usługobiorcę przeglądarkę.
 2. Usługobiorca może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez kupującego przeglądarki.
 3. Pliki cookies dzielą się na:
 1. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji,
 2. stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki,
 3. własne - pliki zarządzane przez Administratora,
 4. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie,
 5. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się usługobiorcy po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez usługobiorcę (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta usługobiorca i zarządzać sesją przeglądania,
 6. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
 7. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam.
 1.  Wykaz plików cookies stosowanych przez Administratora stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu serwisu www.televio.pl

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Usługobiorca ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych.    

ZAŁĄCZNIK 2

PLIKI COOKIES

Nazwa

Zapisany przez

Cel

Rodzaj

Czas przechowywania

Transfer poza EOG

Kategorie przetwarzanych danych

Państwa przekazania

Podmiot otrzymujący

PHPSESSID

TELEVIO

udostępnianie funkcji pomiędzy stronami

Funkcjonalny

sesyjny

nie

cb-enabled

TELEVIO

przechowywanie zgody na używanie cookies

Funkcjonalny

1 rok

nie

_gat_*

Google Analytics

limitowanie szybkości/częstotliwości żądań

Funkcjonalny

sesyjny

tak

dane dotyczące zachowań użytkownika na stronie   (sposób przeglądania)

USA

Google Ireland Ltd, Google LLC

_ga

Google Analytics

naliczanie i śledzenie odsłonięć strony

Statystyczny

2 lata

tak

dane identyfikacyjne (nr ID użytkownika nadany przez Google)

USA

Google Ireland Ltd, Google LLC

_gid

Google Analytics

naliczanie i śledzenie odsłonięć strony

Statystyczny

1 dzień

tak

dane dotyczące zachowań użytkownika na stronie   (sposób przeglądania)

USA

Google Ireland Ltd, Google LLC

_hjid

Hotjar

przechowywanie unikalnego numeru ID użytkownika

Statystyczny

1 rok

nie

_fbp

Facebook

zapisywanie i śledzenie wizyt pomiędzy stronami

Marketingowy/ Śledzący

3 miesiące

tak

dane identyfikacyjne (numer ID nadany przez Facebook), dane dotyczące zachowań użytkownika na stronie, dane dotyczące transakcji (czy użytkownik zamówił usługę czy nie)

USA

Facebook Ireland Ltd, Facebook, Inc.

_gcl_au

Google Adsense

zapisywanie I śledzenie konwersji

Marketingowy/ Śledzący

stały

tak

dane dotyczące zachowań użytkownika na stronie   (sposób przeglądania)

USA

Google Ireland Ltd, Google LLC

ZAŁĄCZNIK 3

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

HORYZONT MEDIA Sp. z o.o.

UL. JESIONOWA 22

40-158 KATOWICE

E-MAIL: POMOC@TELEVIO.PL

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko

– Adres

– Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.